Actievoorwaarden                               

Deze 'Mégane R.S. Spirit Challenge' ("Actie") wordt georganiseerd door Renault Nederland N.V., gevestigd te Schiphol-Rijk aan de Boeingavenue 275 (hierna te noemen "Renault Nederland"). Op deze Actie zijn deze actievoorwaarden (hierna te noemen "Actievoorwaarden") van toepassing.

                                                           

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn te vinden op de website https://renault.nl/rsspirit.

                                                                       

1. Actie periode                                   

Deze Actie is ter promotie van de nieuwe Renault Mégane R.S. Aanmelden voor de Actie kan gedurende de periode van maandag 6 augustus 2018 om 09:00 uur tot en met woensdag 29 augustus 2018 om 00:00 uur (de "Aanmeldperiode").

 

Hoe werkt het?

Stap 1: Ga naar de chatbot op Facebook: https://facebook.com/renaultnederland.

Stap 2: Beantwoord de vragen.

Stap 3: Laat je gegevens achter.

Stap 4: Ontvang de eerste aanwijzing.

Stap 5: Blijf op de hoogte voor meer aanwijzingen op 30 augustus 2018.

 

●      Op donderdag 30 augustus 2018 zal Rob Kamphues vanaf 09:00 door Nederland rijden in de nieuwe Renault Mégane R.S. Hierbij zal hij stoppen op vijf verschillende locaties in Nederland. De personen die zich op voornoemde wijze hebben aangemeld voor de Actie gedurende de Aanmeldperiode (de "Deelnemers") ontvangen op 30 augustus 2018 in de loop van de dag diverse tips en aanwijzingen over de locatie van Rob Kamphues via de chatbot op facebook. De Deelnemers die op een van deze vijf locaties als eerste in de auto stappen bij Rob Kamphues maken kans op de Hoofdprijs (zie hierna).

 

2. Deelname                                        

●      Deelname is alleen geldig bij het volledig en correct invullen van alle gegevens.

●      Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Renault Nederland heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig rijbewijs en/of legitimatiebewijs te tonen.

●      Er bestaat voor de Deelnemer geen aankoopverplichting voor een nieuwe Renault Mégane R.S. als gevolg van deelname aan de Actie.

●      Renault Nederland heeft het recht om een deelnemer van deze Actie uit te sluiten indien blijkt dat de Deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, (ii) op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen, (iii) de Actie onrechtmatig beïnvloedt, of (iv) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont.

●      Deelname is uitgesloten voor personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

●      De Deelnemer verleent Renault Nederland toegang tot zijn/haar gegevens (naam, adres en e-mail) door deze gegevens te delen via de chatbot, zodat zijn/haar gegevens in de actie database kunnen worden opgeslagen. Zodra de Actie is afgelopen, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit de database.

●      Renault Nederland mag de Deelnemer e-mailberichten sturen gerelateerd aan de Actie.

●      Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Renault Nederland, haar dealernetwerk alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

●     Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.

 

3. Prijs

●      In iedere stad is één Deelnemer die als eerste plaats neemt in de auto bij Rob Kamphues. Aan het einde van de dag wordt er uit deze vijf Deelnemers door Rob Kamphues door middel van een loting een winnaar getrokken. Diegene wint de “Hoofdprijs”. De andere vier Deelnemers krijgen een “Troostprijs”.

●      De winnaars zullen door Renault Nederland via e-mail, telefonisch en/of via de chatbot op de hoogte worden gebracht. Indien Renault Nederland niet binnen drie dagen in contact kan komen met de winnaars vervalt diens aanspraak op de door hem/haar gewonnen prijs. Renault Nederland zal in dat geval als volgt een nieuwe winnaar aanwijzen.

●    Indien Renault Nederland niet in contact kan komen met de winnaar van de Hoofdprijs zal deze prijs worden verloot onder de winnaars van de Troostprijs. In dat geval komt de Hoofdprijs in plaats van de Troostprijs.

●      De “Hoofdprijs” is een reis naar de Vogezen in de nieuwe Renault Mégane R.S., inclusief 2 halfpension hotelovernachtingen voor 2 personen t.w.v. €1000,00. Het hotel wordt door Renault Nederland gekozen. De auto, die wordt verstrekt op basis van een nader over een te komen bruikleenovereenkomst, dient op vrijdagochtend opgehaald te worden, en moet op maandagochtend voor 12:30 uur geretourneerd worden. De auto wordt met volle tank geleverd en hoeft niet met volle tank geretourneerd te worden. Overige kosten zijn voor de winnaar zelf.

●      De winnaar van de “Troostprijs” mag een weekend gebruik maken van de nieuwe Renault Mégane R.S. De auto, die wordt verstrekt op basis van een nader over een te komen bruikleenovereenkomst, wordt met volle tank geleverd en hoeft niet met volle tank geretourneerd te worden. De auto kan vrijdag einde middag tussen 15:00 uur en voor 17:00 uur opgehaald worden en maandagochtend voor 12:30 uur geretourneerd worden.

●      De winnaars van zowel de Hoofdprijs als de Troostprijs moet de gewonnen prijs inzetten voor 31 december 2018. Na het verstrijken van deze datum is het niet meer mogelijk voor de winnaars om aanspraak te maken op de prijs.

●      Als een Deelnemer als tweede op één van de vijf locaties aankomt terwijl er al iemand in de auto zit krijgt diegene een Renault Mégane R.S. pet.

                                               

4. Aansprakelijkheid                            

●      Renault Nederland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door Renault Nederland en/of door derden te verstrekken prijzen. Renault Nederland is ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.                          

●      Renault Nederland besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van Renault Nederland of andere door Renault Nederland openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Renault Nederland worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Renault Nederland of door Renault Nederland ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden doen ontstaan.

                                   

5.  Persoonsgegevens

●      Kandidaten zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Renault Nederland kan kandidaten verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijvoorbeeld ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Kandidaten die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

●      De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Renault Nederland met inachtneming van de Privacy Policy (https://www.renault.nl/privacy.html) van Renault Nederland.

●      De in verband met de Actie aan Renault Nederland verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Hierbij geeft de Deelnemer Renault Nederland toestemming om de persoonsgegevens van de Deelnemer uitsluitend te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.

●      Indien een Deelnemer zijn/haar gegevens wenst te wijzigen dan wel wenst te verwijderen, kan de Deelnemer contact opnemen met Renault Nederland, postbus 75784, 1118 ZX Schiphol of via list.socialmedia@renault.nl.           

 

6. Publiciteit en opnamen

●      Deelnemers verlenen aan Renault Nederland het onvoorwaardelijke recht om van hun aanwezigheid en deelname aan de Actie opnamen te maken, deze openbaar te maken, en deze al dan niet in bewerkte vorm, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, dan wel anderszins te exploiteren, op welke wijze nu of in de toekomst ook bekend. Winnaars zullen deelnemen aan aanvullende publiciteit, welke publiciteit te allen tijde redelijk en gerelateerd aan de Actie zal zijn. Zij ontvangen hiervoor geen (financiële) vergoeding.

De Deelnemers doen onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De Deelnemers erkennen uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat Renault Nederland het recht heeft om opnamen naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.

 

7. Diversen                                                      

●      Renault Nederland is gerechtigd om deze Actievoorwaarden (zonder vooraankondiging of opgaaf van reden) eenzijdig te wijzigen, tenzij deze wijzigingen ten nadele van de Deelnemers zijn. Een eenzijdige wijziging is in dat geval niet toegestaan. Renault Nederland zal een gewijzigde versie van het reglement op de website https://www.renault.nl en https://renault.nl/rsspirit plaatsen.

●      De eventueel gewonnen prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

●      De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Renault Nederland. Dit wil zeggen dat winnaars niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen. In geval van annulering van de prijs is het niet mogelijk de prijs over te dragen of op een later moment nogmaals te laten uitkeren. Renault Nederland draagt geen zorg voor een annuleringsverzekering, indien de winnaar dit wenst kan hij /zij dit op persoonlijke titel organiseren.                     

●      Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie dienen kenbaar gemaakt te worden aan Renault Nederland, afdeling Klantrelaties via het gratis nummer 0800 – 0303 of via het contactformulier op https://www.renault.nl.                                        

●      Op de Actie, deze Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.