Algemene gebruiksvoorwaarden voor deze site

RENAULT Nederland
Boeingavenue 275
1119 PD Schiphol-Rijk
Telefoon: 0800-0303

Disclaimer

Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, audio, video, merkenrechten, logo's, software of informatie in enige vorm, komen toe aan Renault s.a.s. en/of Renault Nederland, hierna: Renault. 

Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Renault. Links naar deze site zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Renault en Renault is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze links. 

De Renault internet site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van je computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. 

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet Renault sites. Renault is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite. 

Door Renault per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Renault staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. 

Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief montagekosten.

Renault Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die je computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat je bij een volgend bezoek dan niet opnieuw je gegevens in hoeft te voeren.

Lees meer over het Renault Cookiebeleid

E-mailberichten verzonden door Renault

De door Renault verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Renault staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

My Renault

RENAULT Nederland NV (hierna afgekort tot RENAULT Nederland) heeft de website "my.renault.nl"  opgericht om haar gebruikers gepersonaliseerde informatie aan te bieden.

Door je te registreren op My Renault, heb je toegang tot 'mijn persoonlijk gebruikersprofiel' en ontvang je op regelmatige basis informatie over jouw auto(‘s) en nieuwsberichten over Renault in de vorm van een digitale nieuwsbrief.

Op elk elektronisch communicatiebericht staat een link om je uit te schrijven. Door te klikken op deze speciaal voorziene link ontvang je geen MyRenault e-mails meer. Verder kun je je contactvoorkeuren beheren in je account.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan dezelfde Algemene Voorwaarden voor gebruik en toegang als deze die van toepassing zijn voor de website "www.renault.nl", alsook aan alle toepasbare nationale en Europese wetten.

Door je aan te melden op de site en de site te gebruiken aanvaard je zonder enig voorbehoud deze algemene gebruiksvoorwaarden, die alle andere voorwaarden uit een overeenkomst die je elders hebt met Renault Nederland en / of met haar dealers, vervangen.

My Renault-leden hebben recht op Renault Route Service hierop zijn de algemene voorwaarden van Renault Route Service van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.renault.nl.

Leden van My Renault krijgen bij het Renault Erkend Schadeherstelbedrijf 15% korting op herstel van plaatwerkschade op basis van een Audatex schadecalculatie, indien er geen tussenkomst is van een verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat enkel deze korting van toepassing is wanneer de kosten van de schade voor rekening van de klant zijn.

Renault behoudt zich het recht voor om het programma te beëindigen en/of aan te passen. Aan de inhoud van de website en nieuwsbrieven in welke vorm dan ook kunnen geen rechten worden ontleend.


De LANDELIJKE algemene voorwaarden van My Renault+ (PLUS):

1.       APK: Inclusief afmeldkosten, viergastest of roetmeting. Maximaal 1x per jaar.
2.       Zomercheck: Controle op alle essentiële punten van belang in de zomerperiode t.w.v. €14,95. Maximaal 1x per jaar.
3.       Wintercheck: Controle op alle essentiële punten van belang in de winterperiode t.w.v. € 14,95. Maximaal 1x per jaar.
4.       Vloeistoffen bijvullen: Bijvullen van motorolie, koelvloeistof, remvloeistof en ruitensproeiervloeistof. Het bijvullen betreft alleen het op peil brengen van de genoemde vloeistoffen. Indien tijdens onderhoud volgens het onderhoudsschema vloeistoffen vervangen of bijgevuld dienen te worden, dan is dit niet gedekt. Dit is evenmin van toepassing als een laag vloeistof niveau het gevolg is van een technisch defect.
5.       Lampen vervangen: Controle en vervangen van defecte verlichting aan de buitenzijde van de auto. Xenon, LED, interieurverlichting zijn uitgesloten. Het betreft alleen vervangen van defecte lampen, preventief vervangen is uitgesloten. Bij vervanging wordt gebruik gemaakt van standaard lampen.
6.       Ruitreparatie: Reparatie van een sterretje in je voorruit. Een sterreparatie wordt gratis uitgevoerd ongeacht of de auto voor glas is verzekerd. Alle wel verzekerde sterreparaties worden ingediend bij de verzekeringsmaatschappij waarbij de auto is verzekerd. Een gratis sterreparatie valt alleen onder My Renault+ indien bij het aanbieden van de auto de groene kaart wordt overlegd, dus ook indien de auto niet voor glas is verzekerd.
7.       Bandreparatie: Reparatie door middel van een plug. Alle andere reparatiemethoden vallen niet onder My Renault+. Geldt uitsluitend voor banden behorend bij het voertuig. Een reparatie d.m.v. een reparatieplug zal en kan alleen worden uitgevoerd indien dat mogelijk is, bij twijfel zal een alternatieve reparatie worden voorgesteld.


My Renault+ pas is alleen van toepassing bij de vermelde dealer en is enkel bestemd voor particuliere en/of klein zakelijke klanten. Geldigheidsduur is één jaar na afgifte en kan tegen betaling jaarlijks worden verlengd. De pas is niet overdraagbaar. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van het dienstenpakket als je auto conform Renault fabrieksvoorwaarden onderhouden wordt bij de officiële Renault merkdealer.

Indien je vragen hebt over het My Renault platform dan kun je een e-mail sturen naar vragen@myrenault.com. Voor overige vragen kun je bellen naar 0800-0303 (gratis).

Renault Financial Services

Renault Financial Services

Door het gebruiken van deze website verklaar je je akkoord met de navolgende voorwaarden van Renault Financial Services (RFS) voor het gebruik van de website. Als je deze voorwaarden niet aanvaardt, dien je de website van RFS niet te gebruiken.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. RFS garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. RFS is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijk schrijffouten, onvolledigheid van de informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Deze website bevat mogelijk links naar websites die door andere partijen dan RFS worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor je gemak verstrekt. RFS heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. RFS is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

Alle rechten van intellectuele eigendom op de website (waaronder logo’s, grafische voorstellingen, teksten en alle overige gegevens) berusten uitsluitend bij RFS en / of haar licentiegevers. RFS en / of haar licentiegevers behouden zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Je mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzingen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor je eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

Privacyreglement

Voor RFS is de bescherming van je persoonsgegevens van groot belang. RFS gebruikt de door jou verstrekte persoonsgegevens voor het nemen van precontractuele maatregelen en, indien van toepassing, ter uitvoering van de overeenkomst met jou en conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Verder kan RFS de gegevens verstrekken aan haar gelieerde bedrijven en aan haar dealernetwerk. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens is verder ons privacy statement van toepassing. RFS zal je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve als zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. In dit verband wijzen wij je erop dat RFS wettelijk verplicht is je kredietwaardigheid te toetsen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Tevens moet RFS de gegevens over het verstrekte krediet en het betalingsverloop doorgeven aan het BKR. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens verder om je te informeren over de producten en diensten van Renault en RFS waarin je wellicht geïnteresseerd bent. Je kunt ervoor kiezen geen marketingmateriaal van ons te ontvangen door zich te wenden tot de klantenservice: (020) 354 96 80.


Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij over je hebben in te zien en ons te verzoeken eventuele fouten te verbeteren. Voor inzage in ons privacy statement of voor toegang tot of correctie van de betreffende persoonsgegevens, kun je je wenden tot de Klantenservice.

Contactgegevens

Handelsnaam van RCI Financial Services B.V.
AFM vergunningsnummer: 12009781
KvK nummer 30055070
Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk
Postbus 75760, 1118 ZX Schiphol
Telefoon (020) 354 96 10, Fax (020) 354 99 60
Website: https://renaultfinance.nl
E-mail: info@rfs.nl

Links

Renault staat in geen geval garant voor de inhoud van de websites van derden die bezocht kunnen worden via een link op deze site.